A B C D E F G H I J K L M N Resultaten

J: Intervallen

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

A: Kleine secunde
B: Grote secunde
C: Kleine terts
D: Grote terts
E: Reine kwart
F: Overm. 4 / verm. 5
G: Reine kwint
H: Kleine sext
I: Grote sext
J: Klein septiem
K: Groot septiem
L: Rein octaaf

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?